Zespół telemedycyna

Zespół badawczy – telemedycyna

Tematyka badawcza zespołu obejmuje prace nad stworzeniem zaawansowanego systemu do transmisji strumieniowej HDTV 1080p 3D i jego wykorzystanie w dziedzinie medycyny (telechirurgia). Projektowany jest również system do archiwizacji operacji medycznych oparty na strumieniowej bazie danych (Data Stream Management System – DSMS). System telemedyczny może być wykorzystywany do badań naukowych związanych z oceną technologii medycznych (Health Technology Assessment – HTA) składającej się m.in. z analizy efektywności klinicznej wykonywanej zgodnie z zasadami Medycyny Opartej na Dowodach (Evidence Based Medicine – EBM). Zastosowanie rejestrowanych przebiegów operacji może przyczynić się do ochrony bezpieczeństwa i prawa osób uczestniczących w badaniach oraz zapewnić rzetelność uzyskiwanych danych zgodnie z regułami Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice – GCP). Zespół badawczy pracuje w ramach światowego programu naukowo-edukacyjnego z dziedziny medycyny określanego mianem telezdrowia (Telehealth, e-Health).