Regulamin

Regulamin zajęć stacjonarnych

 1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów studenci nie powinni przychodzić na zajęcia. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, ew. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 3. Studenci oczekują na rozpoczęcie zajęć na zewnątrz budynku. Prowadzący zajęcia wprowadza grupę do sali ćwiczeniowej. Należy unikać tworzenia się grup studentów przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach, zachowując odstęp minimum 1,5 .
 4. Do budynku i na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 5. Zasada zakrywani ust i nosa powinna obowiązywać na terenie całego obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 1,5 metrowego odstępu od innych osób.
 6. Po wejściu do budynku oraz przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy powinni zdezynfekować dokładnie ręce lub założyć rękawiczki. Zalecamy również dokonać dezynfekcję rąk po wyjściu z zajęć, a przed opuszczeniem budynku.
 7. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne inne niż studenci, nauczyciele akademiccy i obsługa techniczna.
 8. Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych.
 9. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Nie można pożyczać przedmiotów od innych uczestników zajęć.
 10. W trakcie zajęć studenci zobligowani są do zachowania co najmniej 1,5-metrowy odstęp od innej osoby w każdym kierunku.
 11. Na zajęciach w salach dydaktycznych nie należy spożywać jedzenia oraz napojów (za wyjątkiem wody) .
 12. Osoby mogą w czasie przerwy w zajęciach opuścić budynek, w którym zajęcia się odbywają lub przebywać na jego terenie z zachowaniem odpowiedniej przestrzeni pozwalającej na przestrzeganie dystansu społecznego, wynoszącego przynajmniej 1,5 metra od drugiej osoby.
 13. Jeżeli uczestnik zajęć przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia. Osoba taka zostanie odsunięta od zajęć, odizolowana w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób.
 14. W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy z zewnątrz student powinien udać się do domu transportem indywidualnym pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej.
 15. Przed zajęciami studenci powinni zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi  sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem, w tym instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk. Materiały informacyjne można pobrać ze strony GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialyo-koronawirusie/
Wielkość fontu
Kontrast