Regulamin

Regulamin zajęć

 

Zasady udziału w zajęciach
1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM, ul. Kopernika 7e.

Harmonogram dostępny jest także w materiałach kursów na Pegazie: https://pegaz.uj.edu.pl
2. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Jeżeli uczestnik zajęć przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia. Osoba taka zostanie odsunięta od zajęć, odizolowana w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób.
4. Do budynku i na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zasada zakrywania ust i nosa powinna obowiązywać na terenie całego obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 1,5 metrowego odstępu od innych osób.
5. Po wejściu do budynku oraz przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy powinni zdezynfekować dokładnie ręce.
6. Studenci oczekują na rozpoczęcie zajęć przed salami komputerowymi. Należy unikać tworzenia się grup studentów przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach, zachowując odstęp minimum 1,5 m.
7. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne inne niż studenci, nauczyciele akademiccy i obsługa techniczna.
8. W trakcie zajęć studenci zobligowani są do zachowania co najmniej 1,5-metrowy odstęp od innej osoby w każdym kierunku.

Nieobecności
1. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.
2. W przypadku nieobecności (nieobecność musi być usprawiedliwiona np. zaświadczeniem lekarskim lub dziekańskim) student ma obowiązek odrobić zajęcia. Sposób odrobienia nieobecności należy ustalić z koordynatorem przedmiotu.

 

Regulamin zajęć w laboratoriach komputerowych Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM

Uprawnienia
1. Stanowiska komputerowe w salach ćwiczeń (laboratoriach komputerowych) Zakładu przeznaczone są dla studentów studiów I-go, II-go i III-go stopnia w Collegium Medicum UJ z programem zajęć przewidzianym harmonogramem.
2. Prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych w salach ćwiczeń Zakładu mają również osoby upoważnione w tym celu przez Kierownika Zakładu.

3. Do korzystania z apteczki w pracowniach komputerowych uprawniony jest prowadzący zajęcia.

Zasady ogólne

  1. Studenci zobowiązani są do stosowania się do ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny kształcenia (BHK).
  2. Studenci oczekują na rozpoczęcie zajęć w pobliżu wejścia do sali ćwiczeń i wchodzą do nich oraz opuszczają je na polecenie prowadzącego zajęcia.
  3. Zabrania się wnoszenia lub spożywania napojów lub posiłków w salach ćwiczeń.
  4. Zabrania się głośnych rozmów, jeżdżenia na fotelach, chodzenia po salach oraz korzystania z telefonów komórkowych (w tym wykonywania zdjęć i utrwalania materiałów audio lub video) w czasie trwania zajęć bez zgody prowadzącego zajęcia.
  5. W czasie trwania zajęć telefony komórkowe muszą być wyłączone lub wyciszone.
  6. W salach ćwiczeń studentów obowiązują zasady ubioru obowiązujące na Wydziale Lekarskim UJ CM.
  7. W okresie jesienno-zimowym studenci powinni korzystać z szatni znajdującej się na parterze budynku.

Sprzęt i oprogramowanie
1. Zabrania się podłączania urządzeń (w szczególności ładowarek do telefonów komórkowych) do gniazd elektrycznych w salach ćwiczeń.
2. Zabrania się obsługi lub zmieniania konfiguracji innego sprzętu niż komputerowy obecnego w salach, takiego jak: projektory, drukarki, systemy klimatyzacji i nagrzewnia, itp.
3. Zabrania się zmieniania konfiguracji komputerów (w tym tapety pulpitu), naruszania zabezpieczeń, samodzielnego naprawiania sprzętu; w przypadku wystąpienia problemów ze sprzętem, dostępem do sieci lub oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić zauważone usterki prowadzącemu zajęcia.
4. Zabrania się instalowania nowego lub odinstalowania obecnego oprogramowania na stanowiskach komputerowych oraz usuwania z nich materiałów dydaktycznych.
5. Zabrania się bez zgody prowadzącego uruchamiania oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych, które nie dotyczy programu zajęć.

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania oraz plagiatów cudzych prac. Wobec studentów, którzy dopuszczają się przesyłania cudzych prac do oceny lub korzystania z gotowych odpowiedzi na teście, będą wyciągane konsekwencje, z niezaliczeniem przedmiotu włącznie.

2. Zabrania się rozpowszechniania materiałów dydaktycznych i egzaminacyjnych umieszczonych na stanowiskach komputerowych lub na platformie Pegaz.
3. Zabrania się wykorzystania stanowisk komputerowych do przeglądania, pobierania i rozpowszechniania treści niezgodnych z programem zajęć.
4. Zabrania się wykorzystywania stanowisk komputerowych do nieuprawnionego przeglądania, pobierania lub rozpowszechniania danych.
5. Zabrania się uzyskiwania dostępu do danych innych studentów oraz ich kopiowania.
6. Po zakończeniu zajęć, na polecenie prowadzącego zajęcia studenci powinni usunąć utworzone przez siebie dane ze stanowisk komputerowych oraz wyłączyć komputery.
7. Studenci są odpowiedzialni za swoje dane znajdujące się na stanowiskach komputerowych oraz za poprawne wylogowanie się z serwisów po zakończeniu zajęć.
8. Własność intelektualna udostępniana przez UJ CM podlega ochronie prawnej.

Obsługa techniczna
1. Pracownicy techniczni Zakładu służą pomocą w przypadku wystąpienia problemów ze sprzętem komputerowym, dostępem do sieci lub zainstalowanego oprogramowania.
2. W określonych przypadkach pozostali Pracownicy Zakładu mogą wspierać lub zastępować pracowników obsługi lub osoby przewidziane do prowadzenia zajęć.