Projekt BCIME

Opis projektu

Celem projektu BCIME (Building Curriculum Infrastructure in Medical Education) jest opracowanie nowoczesnego systemu informatycznego do planowania i optymalizacji programu studiów. W skład systemu wchodzą następujące części:

  • Wytyczne do planowania opartych na efektach nauczania programów studiów na kierunkach medycznych.
  • Internetowa platforma do zarządzania programem studiów, w pełni zgodna z międzynarodowymi standardami wymiany danych dotyczących programów studiów medycznych w celach przeprowadzania analiz porównawczych oraz badań w zakresie edukacji.
  • Zbiór dobrych praktyki w zakresie walidacji programu studiów.

W ramach projektu planowane jest budowa internetowego systemu zarządzania programem studiów „eduPortfolio”. Za pomocą opracowywanej platformy planuje się opisać wybrane fragmenty programu studiów (np. anatomii, umiejętności komunikacyjnych) stosując technologie internetowe i metodologie nauczania opartego na efektach uczenia się. Stworzy to bazę do efektywnych przekształceń i podsumowań planów studiów medycznych. Ponadto w ramach projektu planowane jest sformułowanie i dostarczenie rozwiązań nowych pytań badawczych w zakresie mapowania programów studiów.

Uczelnie partnerskie

  • Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach (Słowacja, koordynator)
  • Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy)
  • Uniwersytet w Augsburgu (Niemcy)
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polska)
  • Uniwersytet Medycyny i Farmacji im. Grigore T. Popa w Jassy (Rumunia)

Czas trwania projektu

Wrzesień 2018 – Sierpień 2021

Kierownik projektu w ramach UJ CM

dr hab. Andrzej A. Kononowicz

Strona WWW projektu

https://www.upjs.sk/en/faculty-of-medicine/bcime/home/