Deklaracja dostępności

Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bit.wl.cm.uj.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 13.01.2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.01.2021

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • zamieszczane na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego
 • niektóre materiały video nie posiadają audiodeskrypcji oraz/lub napisów (temat dotyczy tylko niektórych stron jednostki)
 • brak mechanizmu umożliwiającego pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.
 • w tytule i nagłówku strony nie ma nawiązania do treści strony
 • strona nie posiada wyszukiwarki
 • niektóre fragmenty strony mogą posiadać fragmenty treści w języku innym niż określony dla strony, które nie są programowo oznaczone.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-29
Pierwsza publikacja deklaracji: 2021-01-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Wiesław Pyrczak
adres e-mail: wieslaw.pyrczak@uj.edu.pl
tel.: 12 370 43 49

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać skargi na brak dostępności cyfrowej.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Obiekt UJ CM – ul. Medyczna 7

 

Otoczenie budynku

 • Budynek zlokalizowany jest w południowej części miasta Krakowa, w Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim.
 • W odległości 650 metrów od budynku, znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej jak i autobusowej (przystanek „Prokocim Szpital”) oraz w odległości ok. 300m przystanek autobusowy „Szpital Uniwersytecki/Instytut Pediatrii”
 • Do budynku przynależy parking samochodowy – przeznaczony dla użytkowników i gości Wydziału.

 

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejście do budynku usytuowane jest od ul. Medycznej.
 • Wejście zaopatrzone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi wejściowe są standardowe dwuskrzydłowe.

 

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest portiernia, znajdująca się w holu wejściowym budynku oraz sekretariat Zakładu Dydaktyki Medycznej umiejscowiony w głębi holu na wprost wejścia.
 • W holu głównym umieszczone są tablice informacyjne i znaki kierunkowe, które ułatwiają dotarcie do najważniejszych miejsc w obiekcie.

 

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Poszczególne strefy oddzielone są drzwiami ppoż.
 • Brak ograniczeń w wydzielonej strefie.

 

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • W budynku znajdują się windy, umożliwiające przemieszczenie się pomiędzy piętrami budynku.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta, przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Ewakuacja

 • Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

 

Obiekty UJ CM – ul. Kopernika 7 E

 

Otoczenie budynku

 • Budynek usytuowany na ogrodzonym terenie UJCM przy ul. Kopernika 7 wpisanym do rejestru zabytków, sam obiekt nie zabytkowy.
 • Zlokalizowany w ścisłym centrum Krakowa, w niedalekiej odległości od Rynku Głównego.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej /tramwaj, autobus/ a także dworzec PKP i PKS.
 • Obiekt znajduje się w strefie parkingowej A4

 

Dostępność wejścia do budynku

 • Główne wejścia do budynku znajdują się na zachodniej ścianie budynku wewnątrz posesji. Przy wejściu do budynku znajdują się schody oraz platforma podjazdowa dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Wejście jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

Dostęp do informacji

 • Punktem informacyjnym jest portiernia , czynna całodobowo, znajduje się ona tuż przy bramie wjazdowej.

 

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze łączące pomieszczenia.

 

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody z poręczą, winda.
 • Budynek piętrowy, wewnątrz przy schodach znajduje się winda dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

Ewakuacja

  Droga ewakuacyjna jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.