mgr inż. Wojciech Lasoń

mgr inż. Wojciech Lasoń

Studia:

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki

kierunek: Elektronika

specjalność: Automatyka

uzyskany stopień zawodowy: magister inżynier elektronik

 

Obszary zainteresowań naukowych

• Biocybernetyka

• Psychomotoryka

• Modelowanie systemów biologicznych

• Przetwarzanie analiza sygnałów biomedycznych

• Przetwarzanie i analiza obrazów medycznych

• Segmentacja 3D w obrazowaniu medycznym

• Telemedycyna

• Symulacje w edukacji medycznej

 

Udział w grantach naukowych i projektach badawczych

 • Projekt badawczy – Nr 8 T11E 014 14

„Zastosowanie geometrii fraktalnej w neuroanatomii”

Projekt realizowany w latach 1998 do 2001

 • Grant europejski w ramach akcji COST BM0601,

numer w systemie SAP: K/PMN/000028

„Rola grzbietobocznej kory przedczołowej w generowaniu skokowych ruchów gałek ocznych. Analiza wielorozdzielcza potencjałów wywołanych za pomocą przekształceń falkowych.”

Projekt realizowany w latach: 2008 – 2011.

 • Projekt badawczy – K/ZDS/002863

„Zaawansowana analiza sygnałów biomechanicznych u osób z chorobami ośrodkowego układu nerwowego i osób uzależnionych”

Projekt realizowany w latach 2012 – 2013

 

Wybrane publikacje

 • Lasoń W., Górkiewicz M., Usarz M., Trąbka J., Comparative Procedures For Segmentation of USG Images (Procedury porównawcze w segmentacji obrazów USG). III Conference on Acoustical Methods and Mechanics in Boimedical Engineering, Zakopane 23-24 April 1998, s.103-106.
 • Usarz M., Górkiewicz M., Trąbka J., Lasoń W., Początkowa faza wyodrębniania interesujących fragmentów obrazu USG. III Conference on Acoustical Methods and Mechanics in Boimedical Engineering, Zakopane 23-24 April 1998, s.171-174.
 • Trąbka J., Górkiewicz M., Usarz M., Lasoń W., Statystyka dla niestatystyków. 8 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Techniki Komputerowe w Przekazie Edukacyjnym, Kraków 1998, s.77-78.
 • Łuczak A., Skrzat J., Lasoń W., Pyrczak W., Trąbka J. Parametryczny opis kształtu komórek nerwowych na podstawie generatora sztucznych neuronów . XI Ogólnopolskie Konwersatorium nt. „Sztuczna Inteligencja – jej nowe oblicze”, AI-14”99 Siedlce – Warszawa, 29-30 września 1999, s.225-230.
 • Lasoń W., Pyrczak W., Trąbka J. Inspiracje biologiczne w sieciach neuronowych i algorytmach genetycznych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe”. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Kraków 2002, s.199-208.
 • Walecki P., Lasoń W., Trąbka J. Teoretyczne o praktyczne problemy sztucznej inteligencji. Materiały V Konferencji Naukowej nt. „Sztuczne Inteligencja”, SzI-17’2002 (
 • Lasoń W., Walecki P., Pyrczak W., Trąbka J. Rzeczywistość wirtualna w ujęciu bionicznym. Proceedings of the Second International Conference on Philosophy and Computer Science Processes of Evolution in Real and Virtual Systems. PERVS’01, Kraków, Poland, 10-11 January 2002, , s.11-15.
 • Walecki P., Lasoń W., Trąbka J., Teoretyczne i praktyczne problemy sztucznej inteligencji, W: Sztuczna inteligencja, red. M. Kłopotek, J. Tchórzewski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2002, s.19-30.
 • Walecki P., Lasoń W., Sarapata K., Biologizacja w obrębie nauk technicznych, Studia Małopolskie, 2002, t. 6, s.313-330.
 • Kuźnik-Bąk M., Lasoń W., Stefanów P. Wykorzystanie systemów informacyjnych w zarządzaniu jakością. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 547 (2003), s.55-86.
 • Sarapata K., Walecki P., Pyrczak W., Lasoń W., Roterman I., Szybiński Z., Medical Database of thyroid cancer, W: E-he@lth in Common Europe, red. K. Zieliński, M. Duplaga, IEEE Kraków 2003, s.347-354.
 • Pyrczak W., Lasoń W., Walecki P., Sarapata K., Trąbka J., Teleinformatyczne systemy w edukacji medycznej, W: Komputer w edukacji, red. J. Morbitzer, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003, s.226-230.
 • Lasoń W., Walecki P., Pyrczak W., Sarapata K., Trąbka J., Zintegrowane telemedyczne bazy danych pacjentów z chorobami nowotworowymi, Sztuczna inteligencja – Organizacje wirtualne, red. M. Kłopotek, J. Tchórzewski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003, s.35-40.
 • Walecki P., Sarapata K., Lasoń W., Pyrczak W., Roterman-Konieczna I., Balwierz W., Telemedical Database of Hodgkin Disease, Transformation of Healthcare with Information Technologies, Studies in Health Technology and Informatics, Amsterdam – Berlin – Oxford – Tokyo – Washington, DC 2004, s.51-60.
 • Lasoń W., Walecki P., Trąbka J., Telemedyczne bazy danych – teoria i praktyka. W: Społeczeństwo informatyczne. Wizja czy rzeczywistość?. Red. Lesław H. Haber. Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne AGH. Kraków 2004, s. 349-360.
 • Walecki P., Lasoń W., Porębski G., Obtułowicz K., Abductive Logic Programming in allergy diagnosis.  Bio-Algorithms and Med-Systems, 2005, Vol. 1 nr 1-2 s. 57-60.
 • Lasoń W., Bogdał P., Walecki P., Pyrczak W. The simulation model of oxygen gas exchange. Bio-Algorithms and Med-Systems, 2005, Vol. 1 nr 1-2 s. 233-236.
 • Lasoń W., Walecki P., Pyrczak W., Sarapata K., Roterman-Konieczna I. Medycyna Oparta na Dowodach (EBM) – nowe podejścia optymalizacyjne wykorzystujące systemy komputerowe: [w]: Computer methods and systems. Metody i systemy komputerowe: CMS’05 : V konferencja, 14-16 November 2005, Kraków, Poland. Vol. 2, Regular sessions / ed. by Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. – Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005 s. 455-462.
 • Lasoń W., Martyniak J. Obsługa pakietu Infomedica, system ruch chorych – izba przyjęć. [w:] Podstawy informatyki z elementami telemedycyny: ćwiczenia dla studentów medycyny (red. J. Martyniak), Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, s. 157-163.
 • Lasoń W., Martyniak J. Obsługa pakietu Infomedica, system ruch chorych – oddział, statystyka. [w:] Podstawy informatyki z elementami telemedycyny: ćwiczenia dla studentów medycyny (red. J. Martyniak), Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, s. 169-175.
 • Lasoń W., Martyniak J. Podstawy obsługi medycznych systemów informacyjnych, elektroniczna historia choroby [w:] Podstawy informatyki z elementami telemedycyny: ćwiczenia dla studentów medycyny (red. J. Martyniak), Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, s. 164-168.
 • Żochowski A. P., Lasoń W. Advanced system for organization of work and scientific data exchange.  Bio-Algorithms and Med-Systems, 2006, Vol. 2 nr 4 s. 65-78.
 • Sarapata K., Walecki P., Lasoń W., Pyrczak W., Roterman-Konieczna I. Kliniczne bazy danych w metodologii EBM. Episteme 2006, nr 3, s. 121-139.
 • Lasoń W., Pyrczak W., Roterman-Konieczmna I. Edukacja przyszłości – e-Learning i Telemedycyna. Krakowskie Studia Małopolskie 2006, nr 10, s. 275-282.
 • Lasoń W., Walecki P., Sarapata K., Roterman-Konieczna I. Nauczanie medycyny z wykorzystaniem paradygmatu Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych (Evidence Based Medicine). [w]: Komputer w edukacji : 16. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Kraków 29-30 września 2006 / red. nauk. Janusz Morbitzer. – Kraków : Pracownia Technologii Nauczania AP, 2006 s. 125-130.
 • Łuczak A., Usarz M., Skrzat J., Walecki P., Lasoń W., Trąbka J. Fraktalna metoda opisu kształtu oraz wzrostu neuronu oparta o algorytmy probabilistyczne z obszarami atrakcji. Episteme 2007 nr 5 s. 105-120.
 • Walecki P., Lasoń W., Gorzelańczyk E. J., Roterman I., The influence of coffee on an eyeball movement, Bio-Algorithms and Med-System, 4(8), 2008, p.81-92.
 • Walecki P., Lasoń W., Roterman I. Direction-dependent Saccadic Waveform Asymmetry, Bio-Algorithms and Med-System, 4(8), 2008, p.73-80.
 • Walecki P., Lasoń W., Roterman I. Advanced measurement of saccadic eye movements – study of invariable and significant physiological features, Bio-Algorithms and Med-System, 4(8), 2008, p.81-92’
 • Lasoń W., Walecki P., Pyrczak W., Sarapata K. Creative e-Learning, Bio-Algorithms and Med-System, 4(8), 2008, p.41-50.
 • Tomczak M., Lasoń W. Electronic health record, Bio-Algorithms and Med-System, 4(8), 2008, p.55-62.
 • Lasoń W., Kononowicz A. A., Obtułowicz P., Kułaga T. Teledicom environment as a modern telemedical tool for education of medical students, Bio-Algorithms and Med-System, 4(8), 2008, p.63-68.
 • Lasoń W., Walecki P., Gorzelańczyk E. J. Badanie wpływu terapeutycznej dawki metadonu na sprawność funkcji poznawczych i motorycznych u osób uzależnionych od opiatów. Episteme, nr 9, 2009, s. 51- 58.
 • Walecki P., Lasoń W., Trąbka J., Analiza morfometryczna obrazów mózgu z wykorzystaniem metod geometrii fraktalnej. [w:] Tadeusiewicz R., Augustyniak P. (red.), Podstawy inżynierii biomedycznej, Tom 1, Wydawnictwo AGH, Kraków 2009, s. 535-546.
 • Roterman I., Kononowicz A. A., Walecki P., Lasoń W. Wirtualni pacjenci jako przykład narzędzia symulacyjnego w edukacji medycznej. [w:] Gajda J. (red.), Modelowanie i pomiary w medycynie, Wydawnictwo AGH, Kraków 2009, s. 41-44.
 • Lasoń W., Walecki P., Feit J., Biedrzycki S., Gorzelańczyk E. J. Analiza porównawcza drgań dominującej górnej kończyny w zadaniach grafomotorycznych u osób uzależnionych od opiatów leczonych substytucyjnie, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Diagnostyka w Psychiatrii, Optymalizacja leczenia w psychiatrii, Wisła, 9-11 grudnia 2010.
 • Lasoń W., Walecki P., Włodarczyk K. Biedrzycki S., Gorzelańczyk E. J. Single dose study of the effect of methadone on psychomotor functions in opioid-addicted individuals on methadone maintenance, The International Neuropsychological Society, The Polish Neuropsychological Society and The Polish Neuroscience Society Joint Mid-Year Meeting, June 30-July 3, 2010, Krakow, s.69.
 • Lasoń W., Walecki P., Andryszak P., Włodarczyk K., Biedrzycki S., Ziółkowski M., Kadziński M., Gorzelańczyk E. J. Usage of the graphics tablet to study of impact of a single dose of methadone on the ability of psychographomotor function in opioid-addicted individuals on methadone maintenance, Bio-Algorithms and Med-System, 6(12), suppl. 1, 2010, p.104.
 • Lasoń W., Walecki P., Ziółkowski M., Włodarczyk K., Biedrzycki S., , Kadziński M., Gorzelańczyk E. J. Study on the impact of a single, therapeutic dose of methadone on the visual working memory functions in individuals addicted to opioids treated with replacement therapy, Bio-Algorithms and Med-System, 6(12), suppl. 1, 2010, p.106.