Projekt DID-ACT

Opis projektu

Rozumowanie kliniczne jest złożoną umiejętnością, którą studenci nauk medycznych powinni zdobyć w czasie studiów, a następnie dalej rozwijać. W skład tej umiejętności wchodzi zastosowanie wiedzy w celu zbierania i integracji informacji z wielu źródeł celem dokonania trafnego rozpoznania i właściwego wdrożenia leczenia. Ze względu na wieloczynnikowy charakter i elementy wykonywane podświadomie, jest to umiejętność zarówno trudna w nauce, jak i w nauczaniu. Brak tej umiejętności jest głównym powodem błędów poznawczych w opiece nad pacjentem, które wpływają na dokonywanie nietrafnych rozpoznań, oraz które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta i zwiększają koszt opieki zdrowotnej. Pomimo dużej wagi, wciąż brakuje ustrukturyzowanych i jasno sprecyzowanych planów wdrożenia nauczania i oceny tej umiejętności w programach studiów.

Celem projektu DID-ACT jest wypełnienie powyższej luki dzięki konceptualizacji, opracowaniu, ocenie i upowszechnieniu programu nauczania rozumowania klinicznego dla studentów nauk medycznych oraz kursu dla instruktorów na temat sposobów nauczania rozumowania klinicznego. W projekcie będziemy wykorzystywać najlepsze praktyki w nauczaniu i ocenie zaczerpnięte z teorii rozumowania klinicznego, które łączą metody edukacji on-line i tradycyjne, w celu osiągnięcia optymalnych efektów. By ułatwić upowszechnienie programu, plan nauczania będzie posiadać modularną i otwartą strukturę, łatwą w adaptacji do istniejących programów studiów.

Uczelnie partnerskie

  • Uniwersytet w Augsburgu (Niemcy, koordynator)
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polska)
  • Uniwersytet Medycyny i Farmacji im. Grigore T. Popa w Jassy (Rumunia)
  • Koordynator projektu: University Augsburg, Niemcy (UAU)
  • Uniwersytet w Bernie (Szwajcaria)
  • Uniwersytet w Örebro (Szwecja)
  • Uniwersytet w Mariborze (Słowenia)
  • Instruct gGmbH, (Monachium, Niemcy)
  • Digital Education Holdings Limited, EDU (Kalkara, Malta)

Czas trwania projektu

Styczeń 2020 – Grudzień 2022

Kierownik projektu w ramach UJ CM

dr hab. Andrzej A. Kononowicz

Strona WWW projektu

http://did-act.eu